Ingen verklig klimatkamp utan klasskamp!

Uttalande antaget på Kommunistiska Partiets 20:e kongress

2024-01-05

Klimatkrisen blir allt djupare och dess konsekvenser blir allt mer påtagliga. Den biolo- giska mångfalden utarmas snabbt, med risk för förödande konsekvenser för människ- ans livsvillkor. Grundvattnet sjunker. Isarna, havet och skogarna, håller på att förlora sin förmåga att hålla klimatet stabilt. Därför krävs nu drastiska åtgärder om vi ska kunna rädda vårt gynnsamma klimat.

Vad gör de styrande i Sverige och världen?

Klimatåtgärder genomförs på kapitalismens villkor. Västvärlden, inklusive Sverige, tillåts dölja sina utsläpp genom en förljugen statistik. Hundratals nya kolgruvor och ol- jefält öppnas. Riskfyllda åtgärder som kärnkraft och dyra tekniska “lösningar” minskar inte klimat- och miljökrisen.
Trots att Sverige står för en oproportionerligt stor andel av världens koldioxidut- släpp, har riksdagen förbjudit klimatåtgärder som kräver stora statliga investeringar eller kan minska tillväxten, samtidigt som den subventionerar fossilindustrin.

Militarismens roll
Med klimatkrisens eskalering ökar risken för krig om resurser. Krig, krigsindustri och krigsövningar är extremt beroende av fossila bränslen och orsakar dessutom stora föroreningar i jord, vatten och luft. Utgifterna ökas till denna, den mest miljöförstöran- de verksamheten på planeten, samtidigt som det påstås att det varken finns pengar till klimatåtgärder eller till att underlätta för globala syd att ställa om.

Kapitalismens ohållbarhet

På grund av kapitalismens krav på ständig tillväxt exploateras naturen långt utöver hållbarhetens gränser. Till priset av ofattbar fattigdom, miljöförstöring och resursslö- seri, har en omåttligt rik överklass skapats. Att kalla kapitalismen grön, förändrar inget av detta.
Att jordens klimat- och ekosystem ännu inte har drivits utöver sina gränser beror på de djupa orättvisorna i världen. De rikaste tio procenten i världen släpper ut lika mycket växthusgaser som resten av jordens befolkning tillsammans. Utsläpp som, med vår imperialistiska världsordning, framför allt drabbar de som bidrar minst till dem.

Socialismens nödvändighet

För att kunna lösa klimatkrisen behöver dagens ekonomiska system rivas upp med rötterna. Kapitalismens anarkistiska marknadsstyrning måste ersättas av ett
ekologiskt hållbart och rättvist samhälle, socialismen.
Först när produktionen är demokratiskt styrd och planerad kan samhället tillfredsställa människors behov, utan klimat- och miljöförstöring.

Klimatkrisen kräver rättvisa åtgärder på alla nivåer

För en rättvis klimatomställning, som hushållar med jordens resurser, begränsar beho- vet av energi samt inför ett hållbart fiske-, jord- och skogsbruk, krävs statlig styrning och lagstiftning om tvingande åtgärder. I direkt konflikt med kapitalägarna måste hela den fossila industrin avvecklas och produktionen av varor inriktas på att tillgodose människors behov.
För att de med låga inkomster ska kunna minska sina utsläpp utan stora sociala konsekvenser, krävs att samhället planeras så att transportbehovet minskas, att det byggs energisnåla flerfamiljshus och att det införs en avgiftsfri och väl utbyggd kollektivtrafik.
De med högst inkomster står för en mycket stor och ökande andel av utsläppen. Deras livsstilsrelaterade utsläpp måste minskas genom kraftiga skattehöjningar på höga inkomster och lyxkonsumtion.

Kampen för klimatet
Det må vara ont om tid, men i kamp tillsammans är den nödvändiga förändringen möjlig. Klimatrörelser, fredsrörelser, antikärnvapen- och antikärnkraftrörelser måste gå samman i kampen för en hållbar framtid. Kapitalägarna har länge dominerat politiken. Samtidigt är det bara arbetarklassen som har den kraft som krävs för en progressiv samhällsomdaning. Därför är det nödvändigt att få med arbetarklassen i kampen om vi ska kunna rädda klimatet.

• Ingen verklig klimatkamp utan klasskamp!