Återupprätta enhetsskolan!

Uttalande från Kommunistiska Partiet

Skolans mål är att ge eleverna de baskunskaper som behövs för att de ska fungera som arbetare och tjänstemän i kapitalisternas företag och som medborgare i det moderna kapitalistiska samhället. Skolan ska också sortera fram framtidens ledare och funktionärer i stat och näringsliv.

2010-10-27

Den svenska skolan är alltså i högsta grad ett instrument för borgarklassens maktutövning. Men liksom samhället i övrigt är också skolans uppbyggnad och undervisningens utformning en avspegling av klasskrafternas ömsesidiga styrka.

Under den period då klassamarbetet betjänade den svenska kapitalismens utveckling drevs det djupt klassorättvisa parallellskolesystemet och ersattes av den moderna allmänna enhetsskolan, en i huvudsak progressiv utveckling. Men sedan ett par decennier har pendeln svängt.

Det började med socialdemokraternas kommunalisering av skolan vilket lade grunden för den förra borgarregeringes friskolereform. En begynnande marknadsanpassning och segregering av skolan som permanentades under tolv socialdemokratiska regeringsår. Efter högeralliansens valseger 2006 har den negativa utvecklingen tagit ny fart med delvis ny inriktning.

Dels förbereder regeringen en gymnasiereform där eleverna selekteras klass- och kunskapsmässigt. Arbetarklassens barn på yrkesförberedande linjer ska förmenas rätten till kunskaper i viktiga kärnämnen. Rena elitskolor ska skapas. Också i grundskolan vill högern införa elitklasser.

Vi ser också hur en klassmärkt skola ägd av privata skolbolag är på snabb frammarsch. Ur den "gulligt" småborgerliga friskolereformen växer fram en skolmarknad styrd av monopolföretag. Så är Wallenbergägda Kunskapsskolan med 30 grundskolor och gymnasier marknadsledande, tätt följd av Bureägda Academedia. Efter förlustår går nu de monopolägda skolbolagen med vinst.

Fristående skolor finns i tre av fyra svenska kommuner, men främst i de tre storstadslänen där 70 procent av eleverna i fristående grundskolor bor. I Stockholm går var tredje gymnasieelev i en friskola. Här är det adekvat att tala om att det förhatliga parallellskolesystemet, med skilda utbildningsvägar för under- och överklass, är på väg tillbaka.

Utvecklingen i landet är närmast explosionsartad. I januari 2007 fanns 683 godkända fristående grundskolor och 389 gymnasieskolor. Inför läsåret 2008/2009 har ytterligare 215 fristående grundskolor och 302 gymnasieskolor ansökt om att får starta sin verksamhet.

Kommunistiska Partiets femtonde kongress säger blankt nej till alla former av friskolor.

Därför att de ungas utveckling är samhällets ansvar, en uppgift som aldrig får överlåtas till vinstdrivande företag. Men också för att de svenska friskolorna selekterar barn och ungdomar klassmässigt, etniskt, religiöst och könsmässigt.

Varje samhälle som särbehandlar unga medborgare är djupt orättvist. Därför kräver vi:

" Stoppa de kapitalistiska skolföretagen!

" Riv upp friskolereformen – Återinför enhetsskolan!