Resolution i flyktingfrågan

Antagen av Kommunistiska Partiets nittonde kongress 5/9 2020

Kommunistiska Partiet enades på den nittonde kongressen om en resolution i flyktingfrågan. Vår syn på migration och asylrätt har varit en av de stora diskussionsfrågorna under den gångna kongressperioden.

2020-09-09

1. Kommunistiska Partiet kämpar för att Sverige ska vara en fristad för människor som flyr fascistiskt och reaktionärt förtryck, terror, krig och förföljelse.

2. Flyktingkriserna orsakas av imperialismens krig och globaliseringens växande klyftor mellan rika och fattiga länder. Kriserna måste därför bekämpas genom antiimperialistisk och antikapitalistisk kamp. I Sverige bör inte minst den svenska imperialismens aktiva deltagande i och stöd till den USA-ledda krigspolitiken ställas i fokus.

3. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som ska värnas och inskränkningar i denna rätt ska bekämpas. Sverige ska ha en reglerad flyktingpolitik byggd på̊ individuell prövning. Sökanden som uppfyller asylkraven ska beviljas permanenta uppehållstillstånd, som inte ska villkoras med anställning. De som inte uppfyller kraven, som exempelvis ekonomiska migranter, ska avvisas. Undantag ska göras om verkställighetshinder föreligger.

4. Sverige ska ge stöd åt flyktingar i krigens närområden, där majoriteten av människor på flykt befinner sig. De som tvingas leva i flyktingläger måste garanteras människovärdiga levnadsförhållanden och skolgång för barnen.

5. Den organiserade flyktingsmugglingen har medfört massdöd världen över och måste bekämpas. För att stoppa massdöden måste flyktingar ges ökad möjlighet att söka asyl via FN:s kvotsystem.

6. Staten ska ha helhetsansvaret för flyktingmottagandet. Privata flyktingprofitörer måste bort. Gränskontrollen ska skötas av gränspolisen, inte av privata företag. För ett ordnat mottagande krävs att gränskontrollen förstärks.

7. Flyktingmottagandet och integrationsåtgärder ska finansieras och organiseras solidariskt, utan möjlighet för rika kommuner att fly undan ekonomiskt och politiskt ansvar. Kommuner som tagit emot ett stort antal flyktingar ska ha möjlighet att frysa mottagandet.

8. Det är människors behov av skydd som ska styra flyktingpolitiken, inte kapitalets jakt efter billig arbetskraft. Import av lönedumpande arbetskraft ska stoppas. Alla i Sverige ska arbeta under svenska kollektivavtal. Kommunistiska Partiet säger nej till alla arrangemang som innebär lägre löner och sämre arbetsvillkor för nyanlända.

9. Alla försök att använda flyktingmottagande för att angripa arbetarklassens villkor och den gemensamma välfärden måste avvisas. Finansieringen ska ske genom höjd skatt på̊ höga inkomster, förmögenheter, vinster och kapital.

10. Europeiska Unionen spelar en destruktiv roll i flyktingpolitiken. Ett återupprättande av nationellt självbestämmande är därför ett nödvändigt villkor för försvaret av rätten att söka asyl och för ett rättssäkert och humant flyktingmottagande. Detta understryker vikten av att Sverige lämnar EU.